MŠ Přílepy
MŠ Přílepy "Cesta kolem světa s kocourem Matyáškem"
rozšířené vyhledávání

737 385 529-OMLOUVÁNÍ DĚTÍ (SMS)

pevná: 573 397 996

reditelna@msprilepy.cz

 

Zápis do Mš

Zápis do MŠ 2024 - 2025 Typ: PDF dokument, Velikost: 213.19 kB

Organizace předškolního vzdělávání

- Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 3 do zpravidla 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. (34 odst. 1 ŠZ)

- Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

- Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopouští se přestupku podle odst. 1 písm. a) § 182a  školského zákona.

Organizace zápisu do MŠ

- Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle Školského zákona, tedy v období od 2. května do 16. května daného roku. Přesný termín je vždy včas zveřejněn (web, mail, nástěnky, vývěsky Obecního úřadu)

- Jedním ze způsobů plnění povinnosti předškolního vzdělávání je individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání tímto způsobem (dítě se bude vzdělávat v rodině, nebo v organizaci, která se zabývá vzděláváním dětí v předškolním věku, ale není zapsaná ve školském rejstříku, např: v dětské skupině, soukromé „školičce“) je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května daného roku. 

- Ředitel rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Přijímací řízení probíhá v souladu s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

- K postupu v přijímání dětí stanoví ředitel kritéria, podle kterých rozhoduje v případě, že počet žadatelů převyšuje počet volných míst. Kritéria zveřejní obvyklým způsobem před termínem vyhlášeného zápisu. Přednostně jsou, v souladu s ustanovením školského zákona, přijímány k předškolnímu vzdělávání děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu mateřské školy (stanovuje obecně závazná vyhláška Obce Přílepy), a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku tj. 28 dětí.

- Všechny potřebné dokumenty naleznete v sekci Dokumenty.

- Kontak na ředitele školy: Karla Danihelová,tel: 737 385 529,573 397 996 Pokud se Vám v den zápisu vyskytne něco nenadálého a nebudete se moci zápisu zúčastnit, prosím, kontaktujte ředitele mateřské školy.

 

Způsob podání žádostí

Zákonný zástupce dítěte se dostaví v den zápisu s dítětem přímo do mateřské školy a u zápisu předloží:

1. vyplněnou žádost - originál

2. potvrzení o očkování - originál podepsaný lékařem!

3. písemná dohoda o docházce dítěte

4. evidenční list

5. vyplněnou přihlášku ke stravování (web v sekci Jídelna)

6. občanský průkaz

 

 

Žádost k přijetí a další tiskopisy si lze vyzvednout jak v mateřské škole, tak i stáhnout v sekci dokumenty na webu mateřské školy www.msprilepy.cz.

 

Možnosti podání žádosti dle správního řádu:

a) osobně,

b) poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

c) datovou schránkou (školy),

d) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Nelze poslat prostý email.

Vyřízení podaných žádostí

- Spádová mateřská škola musí přijmout přednostně děti ze svého školského obvodu, pro které je předškolní vzdělání povinné nebo mají přednostní právo na přijetí. Povinnost zabezpečit dostatečnou kapacitu v mateřských školách pro zajištění předškolního vzdělávání náleží dle § 179 odst. 2 školského zákona obci (Obci Přílepy).

- Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů. Zveřejnění seznamu na veřejně přístupném místě ve škole (web, nástěnka, vývěska obce) na dobu alespoň 15 dnů.

- Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů od konání zápisu a to po dobu nejméně 15 dnů. Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech, od zveřejnění přijetí. Rozhodnutí o přijetí není doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednout, na požádání na ředitelství MŠ.

- Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje písemně zákonnému zástupci do 30 nebo do 60 dnů od zápisu formou osobního převzetí, odesláním doporučeným dopisem nebo datovou schránkou.

- Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí podá zákonný zástupce do 15 dnů od osobního převzetí předá zákonný zástupce k rukám ředitele.

- Do 30 dnů po přijetí odvolání:

  1. ředitel buď vyhoví odvolání změnou výroku rozhodnutí o nepřijetí na příjetí dítěte - autoremedura, nebo

  2. nebo předá celý spis odvolacímu orgánu odvolaného uchazeče se stanoviskem ředitele školy zasláním na místně příslušný krajský úřad, který je odvolacím orgánem.

Příjetí dítěte v průběhu šk. roku

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Přijetí v průběhu školního roku je možné v případě, že má mateřská škola volné místo. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

  1. 4 souvislé hodiny denně,

  2. ředitel školy stanoví ve školním řádu začátek povinné doby mezi 7. a 9. hodinou.

Povinnost předškolního vzdělávání v době prázdnin

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.

Jiná než spádová mateřská škola

Je-li dítě, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání, přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy (cizí Mš) v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy (Mš Přílepy).

Jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání

Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze dle § 34 odst. 5 školského zákona i jiným způsobem:

  1.  individuální vzdělávání dítěte na základě oznámení mateřské škole (min 3 měsíce před začátkem šk. roku);

  2.  vzdělávání v přípravné třídě základní školy u dětí s povoleným odkladem povinné školní docházky; není zřízeno

  3.  vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

Individuální vzdělávání (§ 34b školského zákona)
Pro plnění povinného předškolního vzdělávání je vhodná pro rodiče dítěte, kteří v odůvodněných případech nechtějí nebo nemají možnost zajistit pro své dítě pravidelnou docházku do mateřské školy nebo chtějí pokračovat v docházce do předškolního zařízení, které není zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. Může se jednat například o zařízení, které je zřízeno podle živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb.), případně podle zákona o dětské skupině (zákon č. 247/2014 Sb.,). Pokud se zákonný zástupce rozhodne, postupuje podle § 34b odst. 2 školského zákona. Povinnosti mateřské školy v případě realizace individuálního vzdělávání dítěte řeší ředitel mateřské školy, který dítě přijal do mateřské školy a doporučí dle § 34b odst. 3 školského zákona vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Více ve Školním řádu.

Pro rodiče - Zápis do Mš

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 25. 4. 2024, 9:41:55

Svátek

Dnes je 25.4.2024

Svátek má Marek

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Motto:

"Vše, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole."

Robert Fulghum